logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

 

Tisková zpráva: Taylor & Cox

Poskytovatelé úvěru - jste na změny v podnikání připraveni?

Zákon o spotřebitelském úvěru byl schválen. Co dál?

Nový zákon o poskytování spotřebitelských půjček zcela zásadně mění zaběhlé standardy. Nejenom, že stanovuje max. výši sankcí, která je nejčastěji zneužívána. Zároveň specifikuje jasná pravidla kdo a za jakých podmínek může úvěr poskytnout, či zprostředkovat. Od nového roku musí všichni splnit odbornou způsobilost, nastavit transparentní podmínky a vzdát se většiny poplatků, např. za předčasné splacení.

Státy EU, které zavedli směrnici Evropského parlamentu o spotřebitelských úvěrech do praxe tímto prakticky vymazali z trhu klamání a zneužívání spotřebitelů.

Alarmující je analytický průzkum společností: Asociace právní ochrany, Nebankovního Registru a certifikačního orgánu TAYLLORCOX, ze kterého vyplývá, že 9/10 stávajících organizací a to ze strany poskytovatelů i zprostředkovatelů nesplňují kvalifikační kritéria o spotřebitelském úvěru stanovená zákonem a prováděcími předpisy ČNB.

Poskytovatelé úvěru - jste na změny v podnikání připraveni?

Nový zákon vyžaduje akreditované zkoušky od každého, kdo jménem firmy poskytuje / zprostředkovává nebankovní úvěry. To znamená nejenom statutární zástupce, ale především každý úvěrový specialista, obchodník, nebo zprostředkovatel.

Certifikace bude realizována akreditovanou osobou, resp. certifikačním orgánem tak, jak stanovuje ČNB. Vydané osvědčení o kvalifikaci je / bude obdobu evropského Professional Certificate in Consumer Credit.

Odborná způsobilosti není jediné kritérium. Poskytovatel popř. zprostředkovatel musí následně projít schvalovacím procesem u České Národní Banky. Schvalovacím procesem ČNB musí také projít jeho pracovníci.

Organizace musí být schopna transparentně prokázat kompatibilitu interních procesů s legislativou, tzv. Trusted Provider of Loans. Nejenom z důvodu právní ochrany, kdy sankce mohou vést až k zastavení činnosti. Certifikace organizace výrazně urychlí proces a zvýší šanci na vydání licence u ČNB.

Certifikát TPL ověřuje splnění zákona

Trusted Provider of Loans (TPL) vychází z nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) do zákona o spotřebitelských úvěrů. Standard vznikl v Bruselu a nyní je postupně harmonizován do všech zemí EU. Právě tento standard musí nyní implementovat všechny organizace poskytující, či zprostředkovávající spotřebitelské úvěry. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak prokázat ČNB harmonizaci procesů s tímto standardem je certifikační audit.

TPL Framework představuje metodiku pro dodržování příslušných předpisů, principů, procesů v rámci spotřebitelských úvěrů, na základě platných směrnic Evropského parlamentu a Rady. TPL je také jako certifikační schéma použitelné pro jakoukoliv právnickou i fyzickou osobu, která poskytuje, či zprostředkovává spotřebitelské úvěry.

Po jeho úspěšném absolvování získá organizace certifikát Trusted Provider of Loans, včetně auditní zprávy, která deklaruje soulad s Evropskou směrnicí o spotřebitelském úvěru v návaznosti na legislativní úpravu ustanovenou zákonem a prováděcími předpisy Ministerstva Financí a ČNB.

Dohled ČNB a certifikačního orgánu / autorizované osoby TAYLLORCOX

Nový zákon o spotřebitelském úvěru pomůže zvýšit kvalitu, zpřehlední poskytované služby a výrazně eliminuje poplatky ve prospěch spotřebitelů. Nastavením rovných podmínek dojde také k pročištění trhu. V současnosti jen v ČR existuje 60.000 poskytovatelů nebankovních půjček, které nejsou regulovány (k podnikání stačil Živnostenský list).

Systematické zprůhlednění trhu bude zajištěno centrálním licencováním u České Národní Banky a dohledem akreditovaného certifikačního orgánu TAYLLORCOX. Nejenom zákon, ale i vyhláška ČNB tak navždy změní trh spotřebitelských úvěrů.

ČNB ani Ministerstvo financí nedisponuje možnostmi, jak zajistit školení a certifikaci oprávněné osoby - Garanta, nebo zajistit audit právnické osoby.

Jsme připraveni z pozice autorizované osoby zajistit certifikaci Garanta, stejně jako audit důvěryhodnosti právnické osoby. Nostrifikaci naší mezinárodní akreditace Trusted Providers of Loan u ČNB pro výkon certifikačních zkoušek pro český trh připravujeme.“ komentuje Ing. Radek Nedvěd, ředitel spol. TAYLLORCOX.


TAYLLORCOX má s certifikací bohaté zkušenosti

Evropská směrnice o spotřebitelském úvěru není pro TAYLLORCOX žádnou novinkou. V řadě dalších zemích již původně bruselský standard TPL certifikoval. Na úrovni organizace i odpovědných osob.

Certifikační orgán TAYLLORCOX splňuje veškeré nároky ČNB pro pořádání odborných zkoušek, jako je např. řádná akreditační i dovolací komise s nezbytnou kvalifikací, bezpečnostní a kontrolní opatření, či uchování informací a prováděcích právních předpisů.

 

Jaké postihy v případě porušení nových povinností čekají na nebankovní poskytovatele a distributory spotřebitelských úvěrů?

U menších provinění bude uložena sankce ve výši až 20 mil. Kč, dle typu deliktu či přestupku. Další výraznou změnou spojenou s ochranou spotřebitele je i možnost sankcionovat poskytovatele v případech, kdy zprostředkovatel jeho úvěrů není certifikován nebo porušuje zákonné podmínky.

Opakované přestupky a větší problémy budou nově znamenat pozastavení, či odnětí licence ČNB k provozování podnikatelské činnosti. Nový zákon se vztahuje na stávající i nové organizace. Těm v případě nesplnění podmínek hrozí odmítnutí udělení souhlasu, vyloučení z profesních sdružení (komory, asociace..)

Jaká je lhůta pro nastavení všech procesů, včetně zmíněné certifikace?

Všichni poskytovatelé i zprostředkovatelé musejí do 3 měsíců od účinnosti zákona podat žádost k ČNB vč. prokázání splnění všech zákonem stanovených standardů a prokázání odborné způsobilosti všech pracovníků organizace.

 

 

Zdroj: ČTK