logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Asociace právní ochrany, z. s.

Stanovy spolku

 

 

Čl. I

Název a sídlo

 

  1. Název Asociace je: Asociace právní ochrany, z.s. (dále jen „Asociace“)
  2. Sídlem Asociace je: Praha.
  3. Asociace je založena na dobu neurčitou.

 

Čl. II

Charakter a účel Asociace

 

1.Asociace je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

2.Vnitřní organizace Asociace, práva a povinnosti členů i volených orgánů Asociace se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Asociace.

3. Účelem a cílem Asociace je naplňování společného zájmu, kterým je zajistit členům Asociace dostupnost potřebných informací a odborných služeb oblastí souvisejících převážně s podnikatelskou činností a k ochraně zájmů svých členů s tímto souvisejících.

 

Čl. III

Činnost Asociace

 

Činnost Asociace směřuje naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Za účelem dosažení výše uvedených cílů zejména:

a) poskytuje základní, prvotní právní pomoc a souvislosti s tím zajišťuje služeb advokátů působících na území ČR a EU,

b) zprostředkovává preventivní nástroje pro detekci možných právních rizik a finančních ztrát

c) činí úkony ke zlepšení podnikatelského povědomí o možných rizicích plynoucích právních norem ČR popř. EU, podvodnými praktikami a nekalím chováním třetích stran,

d) zajišťuje informování členů o chystaných zásadních změnách právních norem,

e) zprostředkovává propojení svých členů kvalifikovanými odbornými poradci z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví a daňového poradenství,

f) pořádá odborná, obchodní a společenská setkání za účelem šíření informací, poskytování příležitostí k navazování kontaktů či poskytování jiných hodnot svým členům,

g )zabezpečuje dostupnost platných právních norem ČR a vybraných norem EU,

h) veškeré další činnosti, které jsou potřebné naplnění účelu Asociace.

2.Vedle hlavní činnosti může Asociace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku Asociace.

 

Čl. IV

Členství

 

1.Členství Asociaci je dobrovolné. Členem Asociace může být každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „člen“). Členství v Asociaci vzniká ke dni rozhodnutí předsedy Asociace o přijetí její žádosti o členství. Podmínkou vzniku členství je uhrazení členského příspěvku a písemný souhlas s podmínkami členství. Prvními členy Asociace se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Asociace.

2.Předseda Asociace, může odmítnout přijetí žadatele o členství a to i bez uvedení důvodů.

3.Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

4.Asociace rozlišuje tři druhy členství, které se odlišujírozsahu práv a povinností

a) Řádné členství

b) Mimořádné členství

c) V.I.P. členství

5. V.I.P. členem se mohou stát výhradně zakladatelé Asociace, přičemž platí, že každý V.I.P. členů má dva hlasy.

6. Zakládajícími členy Asociace jsou:

a) DeCP investing group SE, IČ: 24224596, se sídlem Fügnerovo nám. 3, Praha 2

b) OMEGA solutions a.s., IČ: 28160908, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1

c) SMÍRČÍ A ROZHODČÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: 28507029, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1

7.Členovémimořádným členstvím mají právo hlasovat na členské schůzi, přičemž každý člen má jeden hlas. Členové s řádným členstvím mají pouze hlas poradní.

8.Člen Asociace má právo:

a)účastnit se jednání členské schůze,

b)předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Asociace,

c)podílet se činnosti Asociace,

d)užívat výhod člena Asociace.

9.Člen Asociace má povinnost:

a)dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace,

b)dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy Asociace,

c)platit členské příspěvky.

10.Členství v Asociaci zaniká:

a)doručením písemného oznámení o dobrovolném vystoupení člena předsedovi,

b)úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

c)zánikem Asociace,

d)vyloučením člena pro nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě splatnosti, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena Asociace na adresu člena dle seznamu členů vedeného předsedou, ,

e)vyloučením člena, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena Asociace na adresu člena dle seznamu členů vedeného předsedou; předseda Asociace má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle, nedodržuje stanovy či rozhodnutí orgánu Asociace, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Asociace,

f)případnějiného důvodu stanoveného zákonem.

11.Rozhodnutí o vyloučení člena je přezkoumatelné, a to na základě písemných námitek, které musí vyloučený člen ve lhůtě 15 dnů podat k rukám předsedy Asociace. Předseda podané námitky předloží členské schůzi k projednání na nejbližším zasedání.

12.Zaniklo-li členství jakéhokoli důvodu, nemá bývalý člen žádné nároky či práva vůči Asociaci.

13.Každý člen Asociace podáním žádosti o členství vyjadřuje souhlas tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů byly všechny údaje uvedené v žádosti o členství shromažďovány a zpracovávány pro marketingové účely Asociace a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy člen Asociace přímo a účinně zašle odvolání svého souhlasu.

14.Předseda Asociace je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

15.Členové Asociace neručí za případné dluhy Asociace.

 

Čl. V

Členské příspěvky

 

1.Členové Asociace hradí roční příspěvky ve výši a termínech stanovených předsedou Asociace.

2.Členský příspěvek se hradí vždy na dvanáct (12) po sobě jsoucích kalendářních měsíců.

3.případě, že člen Asociace písemnou výpovědí zaslanou 30 dnů před uplynutím ročního členství nevypoví svoje členství v Asociaci, jeho členství se automaticky prodlužuje o další 12 kalendářních měsíců a v takovém případě je povinen k úhradě členského příspěvku na nové období.

4.Při zániku členství v Asociaci se uhrazený členský příspěvek nevrací zpět.

 

 

Čl. VI

Orgány Asociace

 

1. Organizační strukturu Asociace tvoří tyto orgány:

a)členská schůze

b)předseda

2.Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Asociace, ostatní orgány jsou volené.

3.Funkční období volených orgánů je pět (5) let. Členové volených orgánů Asociace, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

 

Čl. VII

Členská schůze

  1. 1.Nejvyšším orgánem Asociace je schůze všech jeho členů – tzv. členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Asociace. Do její působnosti náleží:

a)určit hlavní zaměření činnosti určuje a schvaluje cíle Asociace na příští období,

b)schvaluje stanovy Asociace a změny těchto stanov,

c)volí předsedu, a odvolává je,

d)schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Asociace za předcházející rok,

e)rozhoduje o vstupu Asociace do právnických osob,

f)rozhoduje o provozování kanceláře Asociace,

g)rozhoduje o zániku Asociace.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Asociace. Rozhodování o otázkách podle písm. e), f) předchozího odstavce může členská schůze svěřit předsedovi.

3.Členská schůze je svolávána předsedou Asociace podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

4.Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Asociace, kteří mají hlasovací právo. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda všem členům Asociace písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Asociace uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 15 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům Asociace návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

5.Členské schůze se může zúčastnit každý člen Asociace, přičemž hlasovací práva na členské schůzi mohou vykonávat pouze členové, kteří mají mimořádné nebo V.I.P. členství. Členové řádným členstvím se mohou členské schůze zúčastnit pouze s poradním hlasem.

6.Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Asociace, kteří mají hlasovací právo. Členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných členů hlasovacím právem, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas s výjimkou V.I.P. členů; hlasy členů si jsou rovny.

7.Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin hlasů přítomných členů Asociace hlasovacím právem.

8.O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Asociace zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VIII

Předseda

 

1.Předseda je statutárním orgánem Asociace, který je oprávněn zastupovat navenek v celém rozsahu a samostatně a jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Asociace, včetně dispozic s jejím majetkem, přijímat zaměstnance Asociace, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za Asociaci může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Asociace.

2.Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3.Výkon funkce předsedy Asociace může být honorován. O odměně její výši a splatnosti rozhoduje členská schůze.

4.Předseda je povinen:

a)svolávat zasedání členské schůze,

b)vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Asociace,

c)archivovat veškeré zápisy zasedání členské schůze.

 

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku Asociace

 

1.Prostředky na svou činnost získává Asociace zejména členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Asociace a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Zisk její činnosti lze použít pouze pro činnost Asociace včetně její správy.

3.Prostředky Asociace nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Asociace. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.Asociace nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Asociace.

5.Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou.

6.Bližší podrobnosti upravující hospodaření majetkem Asociace jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Asociace.

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

 

1.V případě zániku Asociace je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Asociace.

2.Asociace vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne 10.12.2014