logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Business breakfast 15.7.2016                                                                                 

Účastníci setkání

Jméno Oblast zaměření Kontakt
Bedřich Vít Nebankovní-registr.cz
Certifikace osob a firem
601 301 771
Michal Dittrich Právní problematika 737 071 266
Michal Edl Insolvence 731 415 406
Zbyněk Průša Exekuce 775 233 437
Robert Šindelář Účetní a daňová evidence 602 607 505
Posluchači Zástupci společností poskytující nebankovní úvěry malého rozsahu, bez zástavy popř. inkasní agentury zaměřené na vymáhání těchto úvěrů.

Časový harmonogram / posloupnost řešených témat

     Registrace společnosti, odborná způsobilost osob a splnění podmínek pro registraci
(řízená diskuze na vybraná témata)

     Insolvence a problematika spojená s přihlašováním pohledávek + účetní a daňové aspekty
(otevřená diskuze – zodpovídání dotazů)

     Spotřebitelský úvěr - podmínky pro poskytnutí, reklama, poučení spotřebitele apod.
(řízená diskuze na vybraná témata)

     Exekuce a plánovaná změna zákona, tarifů apod.
(otevřená diskuze – zodpovídání dotazů)

     Spotřebitelský úvěr – smlouva a vymáhání
(řízená diskuze na vybraná témata)

     Otevřená závěrečná diskuze napříč všemi tématy

Předpokládaná doba 9:00 – 12:00 hod.

Snídaně je volitelná z menu restaurace a je v ceně, objednává se u obsluhy restaurace. Pitný režim nad rámec snídaně připravený na baru k volnému odběru.

V případě jakýchkoli přání kontaktujte hostesku.

Níže uvedené paragrafy jsou vyňaty z návrhu zákona, na kterém se usnesl Parlament ČR. Je možné, že tento zákon bude následně ještě pozměněn.

Níže vyselektované paragrafy byly vybrány s akcentem na časové možnosti a erudici publika. Cílem je prodiskutovat oblasti, které se liší od stávající praxe spojené s poskytováním nebankovních úvěrů malého rozsahu.

Pokud Vás zajímá oblast, která byla ve výběru vynechána, nebojte se otevřít diskuzi i na toto téma.

Výběr paragrafů provedl pořadatel dle svého nejlepšího vědomí a v návaznosti na nejčastější dotazy klientů. Paragrafy byly vybrány ze sněmovního tisku 679/0, část č. 1/8 VI.n.z. o spotřebitelském úvěru – EU.

§ 3
Vymezení pojmů

  1. Pro účely tohoto zákona se rozumí

h)   pracovníkem osoba, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním nebo podobném vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní.

j)    kapitálem nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru vlastní kapitál snížený o pohledávky z nesplaceného základního kapitálu, o pohledávky z nesplaceného emisního ážia a o pohledávky z nesplacených příplatků do fondů,

k)   počátečním kapitálem součet

1.   splaceného základního kapitálu,

2.   splaceného emisního ážia,

3.   povinných rezervních fondů,

4.   ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce a

5.   rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,

Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr

§ 8
Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

CELEX: 32014L0017

§ 10
Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, pokud

a)   je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným,

b)   má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c)   je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,

d)   je odborně způsobilý,

e)   má zřízenu dozorčí radu s takovými pravomocemi, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, je-li společností s ručením omezeným,

f)   má počáteční kapitál alespoň ve výši stanovené tímto zákonem,

g)   splňuje požadavky na výkon činnosti podle § 15,

h)   je jeho plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými propočty,

i)    návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,

j)    má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele, a

k)   údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

CELEX: 32014L0017

§ 11
Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

CELEX: 32014L0017

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 4 měsíců ode dne zahájení řízení.

CELEX: 32014L0017

§ 12
Trvání oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru trvá do konce pátého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zapsán do registru.

CELEX: 32014L0017

(2) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru se prodlužuje vždy o dalších 60 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí nebankovnímu poskytovateli spotřebitelského úvěru zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

CELEX: 32014L0017

§ 14
Kapitál

(1) Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku podle odstavce 2. Kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.

CELEX: 32014L0017

(2) Nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů je povinen ve lhůtě do 31. března každého roku předkládat České národní bance výkaz činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem úvěrů poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých úvěrů.

CELEX: 32014L0017

§ 15
Některé požadavky na výkon činnosti

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru.

CELEX: 32014L0017

(2) Postupy a pravidla podle odstavce 1 zahrnují

a)   řádné administrativní a účetní postupy,

b)   pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž odměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr a odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle,

c)   pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d)   pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

e)   pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

f)   průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů,

g)   pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,

h)   pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,

i)    pravidla pro vymáhání pohledávek,

j)    pravidla vnitřní a vnější komunikace,

k)   kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,

l)    pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem těmito osobami a řádný výkon jejich činnosti.

CELEX: 32014L0017

(3) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.

ČÁST TŘETÍ
osoby oprávněné zprostředkovÁVat spotřebitelský úvěr

§ 21
Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014.

CELEX: 32014L0017, 32014R1125

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

§ 26
Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele

Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

CELEX: 32014L0017

§ 35
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou správních deliktů podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

CELEX: 32014L0017

§ 36
Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce

Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

CELEX: 32014L0017

§ 45
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

ČÁST PÁTÁ
personální předpoklady k provozování činnosti

§ 60
Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

CELEX: 32014L0017

(3) Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

CELEX: 32014L0017

(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti

a)   poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

1.   znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2.   základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

3.   znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

4.   znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5.   znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

6.   znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

7.   základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8.   schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

b)   poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

1.   znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2.   základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

3.   znalosti regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

4.   znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5.   znalosti úvěrování a produktů vázaného spotřebitelského úvěru,

6.   znalosti doplňkových služeb souvisejících s vázaným spotřebitelským úvěrem,

7.   základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8.   schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

§ 9 Minimální standard odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení (K § 68 odst. 1 a 2 zákona o úvěru pro spotřebitele) (1) Odborná zkouška trvá celkem 120 minut; 90 minut se přezkušují odborné znalosti a 30 minut dovednosti. (2) Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí; jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti musejí být poměrně zastoupeny. (3) Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání schopností podle § 4a. (4) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Dvě třetiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna třetina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má více správných odpovědí nebo žádnou správnou odpověď; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou. (5) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený zodpověděl alespoň tři čtvrtiny zkouškových otázek správně; správně zodpovězené otázky z okruhu dovedností mají při hodnocení dvojnásobnou hodnotu. (6) zodpověděl alespoň tři pětiny zkouškových otázek z každé jemu příslušné oblasti uvedené v § 59 odst. 4 zákona o spotřebitelském úvěru správně. K úspěšnému složení odborné zkoušky je rovněž zapotřebí, aby zkoušený § 10 Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi

§ 68 odst. 1 zákona o úvěru pro spotřebitele) (1) Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 40, soubor zkouškových otázek se aktualizuje každé pololetí. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc po uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou. (2) Soubor zkouškových otázek uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditovaným osobám pomocí datové schránky každé pololetí. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení správných odpovědí. (3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně. Přitom akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.

§ 61
Oprávnění pořádat odborné zkoušky

Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může pouze akreditovaná osoba.

§ 62
Akreditovaná osoba

(1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace.

(2) Česká národní banka zveřejní seznam akreditovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 69
Odborná zkouška

(1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.

(2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise.

(3) Akreditovaná osoba zveřejní s dostatečným předstihem způsobem umožňujícím dálkový přístup termín konání zkoušky, kolik osob může v daném termínu zkoušku skládat, výši poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád.

(4) Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.

(5) Minimální standard odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci, způsob jednání a složení komise, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 70
Osvědčení o vykonání odborné zkoušky

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy

a)   identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,

b)   identifikační údaje akreditované osoby,

c)   údaj o rozsahu odborné zkoušky podle skupin odbornosti,

d)   datum konání zkoušky,

e)   seznam členů komise a

f)   podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.

§ 72
Důvěryhodnost fyzických osob

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není fyzická osoba,

a)   která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně,

b)   ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté vydáno rozhodnutí o úpadku,

c)   která byla v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,

1.   ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

2.   na jejíž majetek byl prohlášen konkurs,

3.   byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osoby zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

4.   byl-li konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující, nebo

d)   které bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem.

CELEX: 32014L0017

§ 73
Důvěryhodnost právnických osob

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není právnická osoba,

a)   která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně,

b)   nesplňuje-li podmínku důvěryhodnosti podle § 72 některý z členů jejího statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu,

c)   které bylo odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem,

d)   ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoli poté, vydáno rozhodnutí o úpadku.

§ 163
Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob

(1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.

(4) Dokladem bezúhonnosti právnické osoby se sídlem mimo území České republiky je doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě tuzemské právnické osoby, která v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

ČÁST ŠESTÁ
Pravidla jednání

§ 78
Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Poskytovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 uchovává zejména

a)   smlouvy o spotřebitelském úvěru,

b)   dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů o spotřebiteli, které poskytl do databáze podle § 88 odst. 1,

c)   dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, záznamu o indexu použitém podle § 102 odst. 5, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

d)   záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

e)   dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

CELEX: 32014L0017

(3) V případě, že tak nečiní poskytovatel podle odstavce 2, uchovává zprostředkovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a)   smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

b)   dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

c)   záznamy z jiné komunikace mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

d)   dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

(4) Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(5) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce poskytovatele nebo zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo nebo bylo zrušeno.

(6) Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

§ 169
Oprávnění poskytovatele

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců.

§ 170
Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

§ 173
Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí

Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní inspekce do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 174
Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty podle § 169 odst. 1, § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1 také rozhodnutím České národní banky o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 nebo samostatného zprostředkovatele nebo zápisem oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo oznámením o neprovedení zápisu zastoupenému.

(2) Česká národní banka do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu oznámí

a)   kteří držitelé živnostenského oprávnění k poskytování nebo zprostředkování úvěrů do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádali o udělení oprávnění k činnosti

1.   některé z osob uvedených v § 7, nebo

2.   samostatného zprostředkovatele a

b)   které osoby byly zastoupeným do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance oznámeny jako vázaní zástupci nebo zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru.

(3) Česká národní banka živnostenskému úřadu oznámí, jak o přijaté žádosti podle odstavce 2 písm. a) rozhodla, nebo zda vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru na základě přijatého oznámení podle odstavce 2 písm. b) zapsala anebo zastoupenému oznámila, že zápis nebyl proveden.

(4) Příslušný živnostenský úřad vyznačí v živnostenském rejstříku zánik příslušného živnostenského oprávnění do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení České národní banky podle odstavce 2 nebo 3.

§ 175
Dokončení zahájených řízení

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Řízení zahájené Českou obchodní inspekcí v souvislosti s výkonem kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká obchodní inspekce.

(3) Řízení zahájené živnostenským úřadem v souvislosti s výkonem živnostenské kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí živnostenský úřad.

(4) Žádost banky o oprávnění k činnosti umožňující zprostředkování spotřebitelského úvěru podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle tohoto zákona a v řízení se postupuje podle tohoto zákona.

§ 147
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 148
Správní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,

b)   nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo

c)   neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),

b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

§ 153
Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,

b)   v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, přiměřeně, transparentně nebo spravedlivě nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,

c)   v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,

d)   komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,

e)   neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,

f)   přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,

g)   používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s § 81,

h)   v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,

i)    v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

j)    v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k)   nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,

l)    v rozporu s § 84 odst. 1

1.   nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo

2.   žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,

m)  v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,

n)   poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,

o)   v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem výběru,

p)   neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,

q)   v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,

r)   v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

s)   nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo

t)    nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až 100.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),

b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),

c)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).

§ 154
Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b)   v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,

c)   pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3

1.   nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo

2.   nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d)   jako zastoupený

1.   neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2.   neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3.   v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4.   uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

5.   neuchovává dokumenty podle § 31,

6.   neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,

7.   neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 3,

8.   v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

9.   uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

10.neuchovává dokumenty podle § 41, nebo

11.neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

e)   poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,

f)   použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,

g)   neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,

h)   neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,

i)    nezpřístupní informace podle § 92,

j)    nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,

k)   uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,

l)    v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

m)  v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

n)   nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,

o)   neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,

p)   v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,

q)   zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112 odst. 2,

r)   zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,

s)   použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,

t)    váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,

u)   neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,

v)   neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,

w)  požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo

x)   neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6,

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,

b)   požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,

c)   neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,

d)   uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,

e)   neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,

f)   vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,

g)   požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,

h)   vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo

i)    zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),

b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),

c)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).

§ 159

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 161
Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru

Je-li spotřebitelský úvěr poskytnut osobou, která není oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží.

§ 136
Kontrola na místě

(1) Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele, jestliže to oznámí příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu. Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž příslušný orgán dohledu hostitelského členského státu.

CELEX: 32014L0017

(2) Orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele, který provozuje v České republice svoji činnost prostřednictvím pobočky, je oprávněn provést kontrolu na místě v pobočce tohoto zahraničního zprostředkovatele, jestliže to tento příslušný orgán oznámí České národní bance.

CELEX: 32014L0017

Hlava IV
Opatření k nápravě a odnětí oprávnění k činnosti

§ 145
Opatření k nápravě

(3) Je-li toho třeba k ochraně spotřebitele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavců 1 a 2 zakázat nebo omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené opatření podle odstavce 1 a 2.

§ 146
Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, jestliže

a)   nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru přestane splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování činnosti,

b)   uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,

c)   nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d)   nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

e)   oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele bylo uděleno, nebo vznik oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného byl zapsán do registru na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

Insolvence a problematika spojená s přihlašováním pohledávek + účetní a daňové aspekty
(otevřená diskuze – zodpovídání dotazů)

Poznámky:

  Spotřebitelský úvěr - podmínky pro poskytnutí, reklama, poučení spotřebitele apod. (řízená diskuze na vybraná témata)

§ 79
Zákaz pobídek

Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti stanovené v této části. Pobídkou se pro účely tohoto zákona rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

§ 80
Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele

Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu.

CELEX: 32014L0017

§ 81
Použití pojmu nezávislý

Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří zvažují produkty spotřebitelského úvěru od většiny poskytovatelů na trhu, a kteří zajistí, aby struktura odměňování jejich pracovníků a zprostředkovatelů a jejich pracovníků nebyla na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména aby nebyla závislá na prodejních cílech.

CELEX: 32014L0017

§ 82
Vstupní platba a odměna

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou.

§ 83
Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru

(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru. Povinnost splnit podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření tím není dotčena.

CELEX: 32014L0017

(2) V případě, že poskytovatel nebo zprostředkovatel vyžaduje po spotřebiteli náhradu nákladů na ocenění nemovité věci poskytnuté jako zajištění spotřebitelského úvěru, je povinen vydat výsledek tohoto ocenění a jeho odůvodnění spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.

CELEX: 32014L0017


Posouzení úvěruschopnosti a poskytování nezávislé rady

§ 84
Informace poskytované spotřebitelem

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel před poskytnutím rady podle § 85 nebo posouzením úvěruschopnosti spotřebitele podle § 86 zveřejní nebo spotřebiteli sdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti a poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí. Tyto informace musí být přiměřené a nezbytné. Žádá-li poskytovatel o tyto informace prostřednictvím zprostředkovatele, zprostředkovatel vyžádané informace předá poskytovateli.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Spotřebitel poskytne poskytovateli nebo zprostředkovateli na základě požadavků poskytovatele nebo zprostředkovatele podle odstavce 1 úplné a pravdivé informace. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace je spotřebitel povinen poskytovateli nebo zprostředkovateli na jeho žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Tyto informace je za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel a zprostředkovatel povinen ověřit způsobem přiměřeným dané situaci, je-li to nutné též použitím nezávisle ověřitelných údajů.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(3) Sdělené nebo zveřejněné informace podle odstavce 1 obsahují upozornění, že pokud spotřebitel nesplní povinnost podle odstavce 2 a poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.

CELEX: 32014L0017

(4) Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení nemůže být zrušen pouze proto, že informace poskytnuté spotřebitelem podle odstavce 2 před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru byly neúplné. To neplatí, pokud spotřebitel vědomě poskytl neúplné informace nebo vědomě poskytl informace nepravdivé.

CELEX: 32014L0017

§ 85
Pravidla poskytování rady

(1) Poskytuje-li poskytovatel nebo zprostředkovatel radu, činí tak na základě

a)   analýzy

1.   finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, cílů a potřeb, která vychází z aktuálních informací, a

2.   rizik, kterým může být spotřebitel vystaven po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru, a

b)   výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelského úvěru

1.   v případě samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce dostupných na trhu, nebo

2.   v případě poskytovatele a jeho vázaného zástupce dostupných alespoň z vlastní nabídky poskytovatele.

CELEX: 32014L0017

(2) Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen sdělit spotřebiteli, z kterých produktů kterých poskytovatelů výběr podle odstavce 1 vychází.

CELEX: 32014L0017

(3) Spotřebitel obdrží v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat záznam o poskytnuté radě podle odstavce 1, který obsahuje

a)   požadavky, cíle a potřeby spotřebitele související s daným spotřebitelským úvěrem,

b)   důvody, na kterých poskytovatel nebo zprostředkovatel zakládá svou radu podle odstavce 1 týkající se uzavření vhodné smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy,

c)   vysvětlení dopadu uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy na spotřebitele, včetně souvisejících rizik, a

d)   analýzu podle odstavce 1 písm. a).

CELEX: 32014L0017

§ 86
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

(1) Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.

CELEX: 32014L0017

§ 87
Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele

(1) Poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1, je smlouva neplatná. Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.

(2) Je-li spor o to, jaká je doba odpovídající možnostem spotřebitele podle odstavce 1, určí tuto dobu na návrh některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého uspořádání práv a povinností smluvních stran s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

(3) Změní-li se možnosti spotřebitele, může soud na návrh některé ze smluvních stran sjednanou dobu nebo dobu určenou rozhodnutím změnit.

§ 88
Získávání informací z databází

(1) Osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr se mohou vzájemně informovat o údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím databáze spravované právnickou osobou, která

a)   zpracovává údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti,

b)   poskytuje přístup k těmto údajům osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr,

c)   umožňuje osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako osobám se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice,

d)   nepodmiňuje přístup osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům oprávněním takové osoby k činnosti banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva,

e)   zachovává ohledně získaných údajů mlčenlivost a chrání je před zneužitím a

f)   uveřejní podmínky přístupu osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Poskytovatel je povinen k údajům získaným o spotřebiteli z databáze podle odstavce 1 přistupovat tak, jako by šlo o údaje, které získal od spotřebitele sám. Poskytovatel může údaje o spotřebiteli získané prostřednictvím databáze podle odstavce 1 využít výhradně pro vyhodnocení předpokladů řádného splácení jeho dluhů, zejména ke splnění povinností podle § 85 a 86.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(3) Poskytovatel informuje spotřebitele v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů o svém záměru vyhledávat o spotřebiteli údaje v databázi podle odstavce 1.

CELEX: 32014L0017

§ 89
Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr

Odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, poskytovatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi podle § 88 odst. 1, poskytovatel spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017


Informační povinnosti vůči spotřebiteli

§ 90
Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně.

CELEX: 32014L0017

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle tohoto zákona se poskytují v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

§ 91
Povinné informace uváděné v reklamě

(1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat

a)   u spotřebitelského úvěru na bydlení jméno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele,

b)   v případě požadavku na zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení informaci o tomto požadavku,

c)   roční procentní sazbu nákladů, která musí být uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě,

d)   zápůjční úrokovou sazbu s rozlišením, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zápůjční úrokovou sazbu nebo kombinaci obou, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru,

e)   celkovou výši spotřebitelského úvěru,

f)   výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet,

g)   celkovou částku splatnou spotřebitelem,

h)   dobu trvání spotřebitelského úvěru,

i)    v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,

j)    informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, a

k)   v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Informace uvedené v odstavci § 91 odst. 1 písm. c) až j) se uvádějí formou reprezentativního příkladu.

CELEX: 32014L0017

§ 92
Informace trvale přístupné spotřebiteli

(1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách

a)   své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b)   údaje o registru, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti, registrační číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru,

c)   údaje o interním mechanismu vyřizování stížností,

d)   údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

e)   údaje o orgánu dohledu,

f)   obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti,

g)   informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1,

h)   účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen,

i)    formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno,

j)    příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,

k)   typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele,

l)    je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně,

m)  reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů,

n)   případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit,

o)   možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek,

p)   je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru,

q)   podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru,

r)   případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel,

s)   informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele, a

t)    upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

CELEX: 32014L0017

§ 93
Informace týkající se zprostředkovatele

KONTROLA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ…odpovědnost nese poskytovatel

Předsmluvní informace

§ 94
Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací

(1) Poskytovatel poskytne spotřebiteli informace podle § 95 až 98.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Poskytovatel poskytnuté informace spotřebiteli náležitě vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých podle odstavce 1, včetně důsledků prodlení s plněním povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele, v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též vysvětlení následků pro spotřebitele spojených se samostatným ukončením jejich čerpání.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(3) Je-li spotřebitelský úvěr zprostředkováván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen poskytovatel. Tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(4) Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnil i poskytovatel. Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení poskytovatel, platí, že tuto povinnost splnil i zprostředkovatel.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(5) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 3 se nevztahuje na zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Tím není dotčena povinnost poskytovatele tyto informace a toto vysvětlení poskytnout.

CELEX: 32008L0048

§ 97
Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

Sjednává-li se v důsledku prodlení spotřebitele dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele odkládá platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 96 a dále informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g), h) a o).

CELEX: 32008L0048

§ 99
Forma poskytnutí informací

(1) Informace podle § 95 odst. 1 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

CELEX: 32008L0048

(2) Informace podle § 95 odst. 2 se poskytují prostřednictvím formuláře Evropský standardizovaný informační přehled, uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

CELEX: 32014L0017

(3) Informace podle § 96 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

CELEX: 32008L0048

(4) Všechny informace musí být stejně výrazné. Jiné informace než uvedené v § 93 odst. 1 a § 95 až 97 se poskytují v samostatném dokumentu.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(5) Informace podle § 98 se poskytují prostřednictvím hlasové telefonní komunikace.

(6) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavcích 1 až 4 poskytovatel splní informační povinnosti podle občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

  Exekuce a plánovaná změna zákona, tarifů apod.
(otevřená diskuze – zodpovídání dotazů)

Poznámky:

  Spotřebitelský úvěr – smlouva a vymáhání
(řízená diskuze na vybraná témata)


Smlouva o spotřebitelském úvěru

§ 104
Forma smlouvy

Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a § 109 odst. 1 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy.

CELEX: 32008L0048

§ 105
Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

(1) Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

CELEX: 32008L0048

(2) V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předloží poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

§ 106
Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

l)    úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

s)   informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

§ 109
Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

(1) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až i), l) a q).

CELEX: 32008L0048

(2) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. b) až f), h), i), l) a q).

§ 110
Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru

(1) Nemá-li smlouva o spotřebitelském úvěru písemnou formu, nebyla-li alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, nebo neobsahuje-li informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.

(5) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem informaci o

a)   některém právu věřitele vůči spotřebiteli nebo o podmínkách, za kterých může věřitel toto právo uplatnit, platí, že věřitel toto právo nemá,

b)   některé povinnosti spotřebitele vůči věřiteli nebo o podmínkách, za kterých je spotřebitel povinen tuto povinnost splnit, platí, že spotřebitel tuto povinnost nemá,

c)   podmínkách, za kterých může spotřebitel uplatnit některé právo vůči věřiteli, platí, že spotřebitel může toto právo vykonat, i když tyto podmínky nejsou splněny.

(6) Odstavec 5 se použije obdobně, jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem obsahuje informaci o právu nebo povinnosti nebo o podmínkách jejich uplatnění nebo splnění, která neodpovídá donucujícímu ustanovení zákona.

§ 111
Doba na rozmyšlenou

Předkládá-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat, ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen úvěr v souladu s § 86 odst. 1 za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije obdobně.

CELEX: 32014L0017

§ 115
Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru

(1) Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

CELEX: 32014L0017

(2) Je-li uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru podmíněno uzavřením pojistné smlouvy, nesmí poskytovatel spotřebitele omezovat při výběru pojistitele.

CELEX: 32014L0017

§ 117
Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí, s výjimkou nákladů na předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

CELEX: 32008L0048

(5) Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

§ 118
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

(1) Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, co poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

CELEX: 32008L0048

(3) Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení se spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení od počátku ruší. Poskytovatel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v odstavci 4.

CELEX: 32008L0048

(4) Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit

a)   jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,

b)   úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a

c)   případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

CELEX: 32008L0048

§ 119
Zánik vázaného spotřebitelského úvěru

(2) Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.

§ 120
Výpověď spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní doba běží pouze tehdy, byla-li sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc. Za podání výpovědi nesmí být poskytovatelem požadována úplata.

CELEX: 32008L0048

Postup věřitele při prodlení spotřebitele

§ 122
Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze

a)   právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele,

b)   úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo

c)   smluvní pokutu.

CELEX: 32014L0017, 32014L0017

(2) Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy.

CELEX: 32014L0017

(3) Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,7 a výše jistiny spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

CELEX: 32014L0017

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru

§ 132
Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(2) Souhrn výše všech smluvních pokut sjednaných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout

a)   0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a

b)   výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo poskytovatele obdržet.

§ 162
Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru

(1) Vybírá-li splátky dluhu nebo zprostředkovává-li výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, může tak činit pouze v hotovosti a bylo-li tak ujednáno v písemné formě s poskytovatelem a je-li takové ujednání součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru.

(2) Vybírá-li vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru od spotřebitele splátky dluhu, je povinen

a)   vydat spotřebiteli kvitanci, a

b)   přijatou splátku dluhu bezodkladně vložit na účet poskytovatele nebo jí předat poskytovateli v hotovosti.

(3) Splátka dluhu uhrazená spotřebitelem poskytovateli prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle odstavce 1 se považuje za splátku dluhu uhrazenou poskytovateli. Spotřebitelský úvěr vyplacený poskytovatelem prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru spotřebiteli podle odstavce 1 se považuje za vyplacený okamžikem, kdy jej spotřebitel skutečně obdrží.

(4) Odstavec 3 se použije, i když vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru pozbyl oprávnění k činnosti, nebo zanikl-li závazek mezi vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a poskytovatelem, ledaže spotřebitel věděl, že vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru není oprávněn plnění poskytnout nebo přijmout.

§ 165
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

Ustanovení § 86 se použije, dojde-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona k významnému navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru sjednaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 166
Informační povinnosti

Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou § 102 odst. 3, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, u něhož končí období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou do konce třetího měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 168
Prodlení spotřebitele

Dostal-li se spotřebitel do prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se namísto příslušných ustanovení smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud jsou s tímto zákonem v rozporu, ustanovení § 122 až 124 a § 132, i když byla smlouva uzavřena přede dnem nabytí jeho účinnosti.

   Otevřená závěrečná diskuze napříč všemi tématy

Poznámky:
Příloha č. 1 k zákonu č. .../2016 Sb.

Roční procentní sazba nákladů

ČÁST 1

Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů

Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce:

kde:

X je roční procentní sazba nákladů,

m je číslo posledního čerpání,

k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck je částka čerpání k,

tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,

m´ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

l je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

D1 je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

CELEX: 32008L0048

Vysvětlivky:

a)   Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.

b)   Počátečním datem je datum prvního čerpání.

c)   Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.

d)   Nelze-li časové intervaly použité ve výpočtech vyjádřit celým číslem počtu týdnů, měsíců nebo let, vyjádří se celým číslem počtu jednoho z uvedených časových úseků v kombinaci s počtem dní. Při použití dní se

1.   počítá každý den včetně víkendů a svátků,

2.   stejné časové úseky a poté dny odpočítávají směrem nazpět ke dni prvního čerpání,

3.   délka období ve dnech určí bez prvního dne a včetně posledního dne a vyjádří se v letech tak, že se toto období vydělí počtem dní (365 nebo 366) úplného roku počítaného nazpět od posledního dne do téhož dne předchozího roku.

e)   Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.

f)   Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy toků (Ak), které budou kladné nebo záporné, neboli poskytnuté nebo přijaté v obdobích 1 až n, vyjádřených v letech, tj.

kde S je celková současná hodnota toků, přičemž X se stanoví tak, aby hodnota S byla nulová.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

ČÁST 2

Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

1.   Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

2.   Stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší zápůjční úrokové sazbě uplatňovaných na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy o úvěru.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

3.   Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení výše spotřebitelského úvěru nebo období čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v souladu s těmito omezeními čerpání.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

4.   Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou výši nabízeny různé zápůjční úrokové sazby a poplatky, považují se ty nejvyšší z nich za zápůjční úrokovou sazbu a poplatky za celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

5.   U smlouvy o spotřebitelském úvěru, u které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba pro počáteční období, na jehož konci je stanovena nová zápůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby, vychází výpočet roční procentní sazby nákladů z předpokladu, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je zápůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby nákladů, na základě hodnoty dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby v tomto okamžiku, ale není nižší než pevná zápůjční úroková sazba.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

6.   Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, platí, že je 170 000 euro. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo pozemku a nejde-li o podmíněné závazky nebo záruky, dále v případě přečerpání, debetních karet s odloženou splatností a kreditních karet, platí, že tato horní hranice je 1 500 euro.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

7.   V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru jiné, než je přečerpání, překlenovací úvěr, smlouva o spotřebitelském úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti, podmíněný závazek nebo záruka či smlouva o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, jak jsou uvedeny u předpokladů stanovených v bodech 9, 10, 11, 12 a 13,

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

a)   jestliže nelze zjistit datum nebo výši splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že se splátka provede k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v nejnižší výši, kterou smlouva o spotřebitelském úvěru stanoví,

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

b)   jestliže nelze zjistit časový interval mezi dnem prvního čerpání a dnem první platby, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že jde o nejkratší časový interval.

8.   Jestliže den nebo výši platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předpokladů stanovených v bodech 7, 9, 10, 11, 12 a 13, předpokládá se, že se platba provede v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem, a nejsou-li známy, že

CELEX: 332008L0048, 32014L0017

a)   úroky se platí společně se splátkou jistiny,

CELEX: 32014L0017, 32008L0048

b)   další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako jediná částka se platí v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

c)   další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem první splátky jistiny, a jestliže výše těchto plateb není známa, předpokládá se, že je stále stejná,

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

d)   s poslední platbou jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány.

9.   V případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce.

10.V případě překlenovacího úvěru se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání spotřebitelského úvěru je dvanáct měsíců.

11.V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, nejde-li o možnost přečerpání nebo překlenovací úvěr, se předpokládá, že

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

a)   u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem je nabytí nebo zachování práv k nemovitosti, se spotřebitelský úvěr poskytuje na dobu 20 let počínaje dnem prvního čerpání, a že s poslední platbou, kterou spotřebitel provede, jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány; u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo která je čerpána prostřednictvím debetní karty s odloženou splatností nebo kreditní karty, je tato doba jeden rok,

CELEX: 32008L0048¸32014L0017

b)   spotřebitel jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně v případech, kdy musí být jistina splacena v rámci každého platebního období pouze v plné výši a v jediné platbě, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu jednoho roku. Úroky a další náklady jsou uplatňovány v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanoví smlouva o spotřebitelském úvěru.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

Vysvětlivka:

Pro účely tohoto bodu se smlouvou o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou rozumí smlouva o spotřebitelském úvěru bez pevně stanovené doby trvání a zahrnuje spotřebitelský úvěr, který musí být plně splacen v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile je splacen, může být čerpán znovu.

CELEX: 32008L0048, 32014L0017

12.V případě podmíněného závazku nebo záruky se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši jako jediná částka v tom z následujících okamžiků, který nastane dříve:

a)   nejzazší datum čerpání podle smlouvy o spotřebitelském úvěru, která je potenciálním zdrojem podmíněného závazku nebo záruky, nebo

b)   v případě revolvingové smlouvy o spotřebitelském úvěru na konci výchozího období, před obnovením smlouvy.

CELEX: 32014L0017

13.V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení s podílem na hodnotě nemovitosti se má za to, že

a)   spotřebitel provádí platby k poslednímu dni nebo posledním dnům povoleným smlouvou o spotřebitelském úvěru,

b)   procentní zvýšení hodnoty nemovitosti, kterou je tato smlouva zajištěna, a hodnota jakéhokoli referenčního indexu inflace uvedeného ve smlouvě je procentní hodnota, která se rovná inflačnímu cíli centrální banky platnému v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo výši inflace v této době v členském státě, kde se nemovitost nachází, podle toho, která hodnota je vyšší, nebo 0 %, jsou-li tyto hodnoty záporné.

CELEX: 32014L0017


Příloha č. 2 k zákonu č. .../2016 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Je-li relevantní:

Zprostředkovatel úvěru

Adresa

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru  

Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

 
Doba trvání spotřebitelského úvěru  
Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:

[Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel uhradit]

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.

[Celková částka splatná spotřebitelem, tedy součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru]

Je-li relevantní:

Spotřebitelský úvěr se poskytuje ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby

Název zboží/služby

Cena v hotovosti

 

Je-li relevantní:

Požadované zajištění

Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.

[Druh zajištění]

Je-li relevantní:

 

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny.

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

[ %

— pevná, nebo

— pohyblivá (s indexem nebo referenční úrokovou sazbou

použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou

sazbu)

— období]

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[ %

Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

— pojištění úvěru nebo

— smlouvu o jiné doplňkové službě?

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh pojištění]

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh doplňkové služby]


Související náklady
 

Je-li relevantní:

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání

 

Je-li relevantní:

Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty)

 

Je-li relevantní:

Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

 

Je-li relevantní:

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

 

Je-li relevantní:

Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

 

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Za opožděné platby Vám bude účtováno [...... (úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele)]

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano/ne

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

 

Je-li relevantní:

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

[Určení náhrady nákladů (způsob výpočtu) podle ustanovení § 15 tohoto zákona]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

 

Je-li relevantní:

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí od …. do …..

Je-li relevantní:

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli

Je-li relevantní:

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]

[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Je-li relevantní:

Zápis v rejstříku

[Obchodní rejstřík či jiný rejstřík, v němž je věřitel zapsán, a jeho identifikační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Orgán dohledu

 
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Je-li relevantní:

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uvádějící mimo jiné lhůtu pro výkon tohoto práva; adresa, na kterou by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva]

Je-li relevantní:

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Je-li relevantní:

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

[Zde se uvede příslušná doložka]

Je-li relevantní:

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu.

(*) Tyto informace jsou nepovinné

Vysvětlení: Je-li ve formuláři požadavek na poskytnutí informace uvozen slovy „je-li relevantní“, tato slova se ve formuláři neuvedou, ale věřitel musí vyplnit příslušnou rubriku, jestliže se informace týká daného druhu spotřebitelského úvěru nebo příslušné informace, nebo celý řádek vymazat, jestliže se informace daného druhu spotřebitelského úvěru netýká. Údaje v hranatých závorkách představují vysvětlivky pro věřitele a musí být nahrazeny příslušnými informacemi.


Příloha č. 5 k zákonu č. .../2016

Vzor tabulky umoření

(1) Tabulka umoření obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

CELEX: 32008L0048

(2) Tabulka umoření se vyhotoví tak, že

a)   ve svých řádcích zachytí každé jednotlivé období, ve kterém dochází k čerpání nebo splácení spotřebitelského úvěru, a na posledním řádku také součet těchto položek a

b)   ve svých sloupcích zachytí předpokládané čerpání úvěru, veškeré náklady na spotřebitelský úvěr, k jejichž úhradě se spotřebitel zaváže ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a zůstatek jistiny.

(3) Pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

CELEX: 32008L0048

(4) Způsob grafického zpracování tabulky umoření, zejména její struktura a označení sloupců, se nesmí významně odchýlit od této vzorové podoby:

Číslo období Datum Čerpání úvěru Splácení úvěru
Výše čerpání

Sjednaná úroková sazba

[A]

Úhrada nákladů na sjednání a správu úvěru, které nejsou financovány úvěrem [B] Splátka úvěru [C]

Z toho úrok

[D]= [zůstatek jistiny předchozího období]∙[A]

Z toho úmor

[E]=[C]-[D]

Doplňkové finanční služby (pojistné za pojištění) [F]

Celková platba za období

[B]+[C]+[F]

Zůstatek (nesplacené) jistiny

[zůstatek jistiny předchozího období]-[E]

1                    
2                    
...                    
Celkem -   -             -