logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

flag eng

Zkouška odborné způsobilosti

dle zákona o spotřebitelském úvěru

Podmínky jsou stanovené v zákoně viz §60 a dále pak v prováděcím předpisu ČNB §9.

Komentář: Odborně způsobilá je osoba, která dosáhla minimálně dokončeného středoškolského vzdělání a úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti u akreditované společnosti.

 

Základní předpokládaná cena zkoušky odborné způsobilosti 8 500 Kč / osoba. Pro členy Asociace právní ochrany 7 500 Kč. Objednat na zkoušku odborné způsobilosti. 

V případě, že budete potřebovat pomoci s přípravou na zkoušku odborné způsobilosti je pro Vás připraveno několik řešení. Více naleznete zde.

Výpis prvního nejbližšího termínu

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Oblast Datum Místo Obsah Dostupnost

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Zkouška odborné způsobilosti

Výňatek z prováděcího předpisu ČNB:

§ 9 Minimální standard odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení (K § 68 odst. 1 a 2 zákona o úvěru pro spotřebitele) (1) Odborná zkouška trvá celkem 120 minut; 90 minut se přezkušují odborné znalosti a 30 minut dovednosti. (2) Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí; jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti musejí být poměrně zastoupeny. (3) Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání schopností podle § 4a. (4) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Dvě třetiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna třetina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má více správných odpovědí nebo žádnou správnou odpověď; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou. (5) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený zodpověděl alespoň tři čtvrtiny zkouškových otázek správně; správně zodpovězené otázky z okruhu dovedností mají při hodnocení dvojnásobnou hodnotu. (6) zodpověděl alespoň tři pětiny zkouškových otázek z každé jemu příslušné oblasti uvedené v § 59 odst. 4 zákona o spotřebitelském úvěru správně. K úspěšnému složení odborné zkoušky je rovněž zapotřebí, aby zkoušený § 10 Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi

§ 68 odst. 1 zákona o úvěru pro spotřebitele) (1) Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 40, soubor zkouškových otázek se aktualizuje každé pololetí. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc po uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou. (2) Soubor zkouškových otázek uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditovaným osobám pomocí datové schránky každé pololetí. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení správných odpovědí. (3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně. Přitom akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.

 

Odborná způsobilost dle zákona o spotřebitelském úvěru

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

CELEX: 32014L0017

(3) Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

CELEX: 32014L0017

(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti

a)   poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

1.   znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2.   základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

3.   znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

4.   znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5.   znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

6.   znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

7.   základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8.   schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,